Skedsmo kommune 2012

Fortau og VA-anlegg i Rettenveien.

Bygging av fortau samt fornying og utskifting av VA-anlegg i Rettenveien på Strømmen.
Anlegget omfatter nye ledninger og kummer samt oppdimensjonering av eksisterende ledninger.
Strekningen for det nye anlegget er ca. 250 m lang og strekker seg fra Statsråd Ihlens vei til Skjettenveien.
Utskifting av vann- og spillvannsledninger.
Hovedelementene er oppdimensjonering av bekkelukking fra 600mm til 1200mm, og etablering av nytt fortau.