Oppegård kommune 2011

VA-anlegg og fortau langs Hareveien/Huldrefaret

Legging av Ø200 vannrør, Ø160 SP rør og Ø160 OV rør. Sanering av gammelt anlegg.
Ca 180 meter.
Grøftedybder ned til 4 meter.
Etablering av provisorisk vannforsyning.
Rehabilitering av stikkledninger for spillvann, overvann og vann.
Hydraulisk utblokking fra Ø150 til Ø225, ca. 120 meter.

Ferdigstilt mai 2012.