Ås kommune 2010/2011

VA-anlegg Brønnerud - Holstadkulen

Ca 3800 meter ledningsgrøfter med Baio- og betongkummer (nyanlegg).
Ø180 PE vannledning, Ø150 duktil vannledning, Ø200 PVC OV-ledning, Ø160 PVC SP-ledning, Ø110 PE pumpeledning for SP.
160 meter styrt boring under E6.
90 meter fjellboring og 150 meter boring i kombinasjonsmasse
Montasje av 2stk kloakkpumpestasjoner

Arkeologisk graving.

Ferdigstilt mai 2012.