Skedsmo kommune 2011

Opparbeidelse kommunalteknisk anlegg og riving av bygninger, Valstadbråten boligfelt.

Gjelder opparbeidelse av vann, spillvann og overvann til 5 nye boligtomter.
Styrt boring, ca. 80 meter. Dim. Ø315.
Riving av hus, ca. 250 m2.
Tilrettelegging for strøm-, tv-, og teletilkobling.
Opparbeidelse av parkeringsplass, ca. 400 m2.

Ferdigstilt oktober 2011.