Oslo kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten 2007

Bygging av nytt gasstett system for overflatevann – Rommen avfallsdeponi

Mye gass i grunn. Punktreparasjon av kummer/sandfang/rør, legge nye PE overvannsledninger, trekke PE- ledninger i eksisternde betongrør. Etablering av drensgrøfter og noen gangveier i grus.

Verdi 5.500.000,- eks.mva.

Ferdigstilt september 2007.

Rommen