Spydeberg kommune 2019/2020

Sanering/omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger i Wilses vei og Nedre damvei. Utbedring av vei med breddeutvidelse og nytt fortau.
Total grøftelengde på kommunale hovedgrøfter er ca. 600m.
Total lengde på kommunale veier som skal utbedres er ca. 1100m.