Ski kommune 2019/2020

Austliveien og Austlisvingen, Ski kommune/Nordre Follo - VA Rehabilitering

-    Grunnarbeider, graving av nye grøfter og tilhørende sikringsarbeid.
-    Spunting med tilhørende avstiving og sikring.
-    Etablering av nye OV/SP-ledninger og nye kummer
-    Provisorisk bortledning/overpumping av spillvann og overvann.
-    Provisorisk vannforsyning til abonnenter som blir berørt av anleggsdriften.
-    Pålegg om utskifting av private stikkledninger
-    Omlegging av diverse stikkledninger fra kommunalledninger inntil 1,0 meter innenfor eiendomsgrense etter nærmere avtale
-    Reetablering av berørte veier.
-    Fjerning og rehabilitering av bygningsdeler/vekster