Ski kommune 2018/2019

Kråkstad–Ski I     - Reversering av stammenett for spillvann. Nye ledninger og pumpestasjoner.

-    Sanering av Kråkstad renseanlegg, samt tre eksisterende pumpestasjoner.
-    Bygge 3stk nye store pumpestasjoner, samt en kvernpumpe.
-    Grunnarbeider, inkludert spunting, kalkstabilitering og grave grøfter og boregroper, med tilhørende sikringsarbeid.
-    Etablering av nye spillvannsledninger, primært via styrt boring (gjennom løsmasser, gammel elvetrasé, fjell), noe via graving.
-    190m fjellboring for pumpeledning.
-    Utblokking og strømpekjøring av ca. 250 meter vannledning.
-    Omlegging av diverse stikkledninger fra kommunalledninger inntil 1,0 meter innenfor eiendomsgrense.
-    Høye krav til rekkefølgeplanlegging og utførelse for å klare reversering av spillvannsnettet for hele Kråkstad.
-    Reetablering av berørte veier.